Homepage / Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

GreenMatter BV gevestigd te Nieuw-Vennep, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Sneek 78028264.

artikel 1: toepasselijkheid van deze artikelen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen door ons aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord en van aanneming van werk, door ons met derden aangegaan. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen, indien en voor zover door ons schriftelijk bevestigt.

artikel 2: aanbiedingen

Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de eventueel bij aanvrage of op het tijdstip van koop / afdracht verstrekte gegevens. De opgegeven prijzen gelden voor levering af kantoor, studio of magazijn en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Gegevens zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden ons niet. Alle transacties worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, b.v. ten gevolge van verhogingen van rechten en /of accijnzen, fabrieksprijzen, valuta etc., dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen. Zijnerzijds zal de cliënt echter het recht hebben, mits aangetekend binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging dit ons wordt medegedeeld, om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresenteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.

artikel 3: overeenkomsten

Alle met ons gesloten overeenkomsten en hun aanvullingen worden eerst door onze schriftelijke bevestiging bindend. Overeenkomsten als boven bedoeld en aanvullingen daarop binden ons eerst nadat, en voor zover, en op de wijze waarop, zij door ons zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.Alleen de directie – en door ons schriftelijk gemachtigde personen – kan en mag namens ons overeenkomsten aangaan. Wij houden ons het recht voor om door eenvoudige schriftelijke opzegging de overeenkomst te ontbinden en teruggave te vorderen van eventueel geleverde goederen evenals volledige schadevergoeding te eisen van het volledige te betalen bedrag ineens, hetzij door het opeisen van de vergoeding van de werkelijke geleden schades in beide gevallen verhoogd met een boete – ten behoeve van ons – van 15% over bedoeld bedrag; welke schades door ons zullen worden vastgesteld; dit alles in geval de andere partij:

 • overlijdt of liquidatie van zijn zaken besluit;
 • indien hij onder curatele wordt gesteld;
 • indien diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd;
 • indien hij onherroepelijk tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld;
 • indien op bedoelde goederen beslag wordt gelegd;
 • indien een voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken;
 • indien de goederen verloren gaan of waardeloos zijn geworden;
 • indien de door ons geleverde diensten geen waarde meer hebben;
 • indien hij zonder nadere opgave een andere woon- of verblijfplaats kiest;
 • indien hij zijn woon- of verblijfplaats buiten Nederland kiest;
 • indien hij bij het van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of enige aan hem bekende omstandigheden mocht hebben verzwegen

artikel 4: leveringen

Al onze leveringen geschieden onder rembours of na vooruitbetaling. Andere levering- en/of betalingscondities zijn alleen na overleg, gevolgd door schriftelijke bevestiging van onze zijde, mogelijk.

artikel 5: prijzen

Al onze prijzen zijn netto, exclusief BTW, tenzij in een schriftelijke aanbieding van ons anders is geoffreerd.

artikel 6: verpakking en verzending

Al onze prijzen zijn exclusief verpakking- verzend- of transportkosten.

CONTACT

Heb je vragen, wil je ons ontmoeten, heb je een idee of kunnen we je helpen bij een circulaire uitdaging? Neem contact met ons op, de koffie staat altijd klaar!

DO YOU WANT TO JOIN OUR GREEN MISSION AND MAKE A DIFFERENCE IN TOMORROWS FUTURE? WRITE US!

Jouw contactgegevens

Heb je een vraag? Wij helpen je graag! Uiteraard ben je bij ons van harte welkom, maar we komen ook graag langs voor een nadere kennismaking.


  GreenMatter is een joint venture tussen Lankhorst Engineered Products en W&H Sports. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maken wij bij de vervaardiging van deze producten gebruik van een sociale werkplaats, namelijk: Empatec.

  GreenMatter GreenMatter GreenMatter