Verduurzaming kunstgras

4 maart 2021

Kunstgras en milieueffecten daarvan zijn complexe onderwerpen waar veel verschillende betrokkenen mee bezig zijn. CE Delft, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken, heeft in 2020 de opdracht van de Ministeries Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze kwesties onderzocht en een advies over verduurzaming uitgebracht.

Duurzaamheidsuitdagingen kunstgras

CE Delft heeft geanalyseerd wat de duurzaamheidsuitdagingen zijn van kunstgras sportvelden. Hierbij kwamen verschillende kwesties naar voren:

  • Verspreiden van microplastics naar de omgeving
  • Milieudruk en circulariteit
  • Het toepassen van chemische middelen en gewasbeschermingsmiddelen
  • Vrijkomen van milieubelastende stoffen

Op dit moment bestaan er twee regelingen die betrekking hebben op verduurzaming kunstgras:

BOSA duurzaamheidsstimulering

Deze stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateurverenigingen die kosten maken voor materialen en bouw/onderhoud van de accommodatie. In de BOSA regeling worden een aantal investeringen die verband houden met duurzaamheid extra gesubsidieerd. De standaardsubsidie voor sportvoorzieningen bedraagt 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van 2.500.000 euro per kalenderjaar. Voor prioritaire activiteiten zoals circulaire maatregelen voor kunstgras is het mogelijk 10% extra subsidie te ontvangen.

SPUK regeling

Deze regeling (specifieke uitkering stimulering sport)kan een subsidie geven van 17,5% voor het begrote bedrag van activiteiten voor bouw en onderhoud van sportactiviteiten aan gemeenten of gemeentelijke sportbedrijven als er geen BOSA subsidie aangevraagd kan worden en als er geen BTW of omzetcompensatie mogelijk is. In deze regeling zijn nog geen duurzaamheidsmaatregelen meegenomen. In het kader van afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen inkopen doen met gemeenten is het denkbaar dat MVI is toegepast bij de aankoop van het veld. Of dat het subsidiebedrag dan hoger wordt.

In het advies van CE Delft over verduurzaming kunstgras is het advies gegeven nog eens goed naar beide regelingen te kijken en waar het budget het toelaat deze aan te vullen c.q. uit te breiden.

Wat kan er al aan het kunstgras probleem gedaan worden?

Uit het onderzoek komt in ieder geval duidelijk naar voren dat alle belanghebbenden gezamenlijk dienen op te trekken om de verduurzaming kunstgras in gang te zetten en daar hun steentje aan bij te dragen. Wij doen dit inmiddels al ruim twee jaar door het vervaardigen van gerecyclede kunstgras producten om op die manier de kunstgrasafvalberg te verkleinen. Wanneer wordt gekeken naar de duurzaamheidsuitdagingen kustgrasvelden kunnen wij concreet het volgende betekenen:

Verspreiden van microplastics naar de omgeving

Het verspreiden van microplastics en andere bodemvreemde materialen naar de omgeving wordt voornamelijk veroorzaakt doordat infill materiaal verspreidt naar de omgeving. In hoeverre dit aan de orde is, is sterk afhankelijk van de wijze van beheer en onderhoud van het veld.

De zorgplicht voor het milieu bij de aanleg en het onderhoud van sportvelden is dan ook heel belangrijk. Zeker bij kunstgrasvelden. Daarom heeft de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) samen met alle betrokkenen een vernieuwd zorgplichtdocument opgesteld. Opdrachtgevers en -nemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wettelijke zorgplicht om de bodem schoon te maken. Om dit te bewerkstelligen leveren wij kantplanken met rubberen strip en borstelmatten van gerecycled kunstgras. Met deze producten die zijn vervaardigd van gerecycled kunstgras sla je dan ook twee vliegen in één klap. Door het toepassen van deze producten dragen gemeenten bij aan hun wettelijke zorgplicht om de bodem schoon te houden door het tegengaan van verspreiding van microplastics. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het verkleinen van de kunstgrasafvalberg. Bovendien heeft het nog een extra voordeel. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2019 enkele maatregelen beschreven waarmee partijen bij aanvraag van de BOSA 2020 extra financiering (10% extra) kregen. Hieronder vallen ook de kantplanken en uitlooproosters die van gerecycled kunstgras zijn gemaakt.

Milieudruk en circulariteit

Milieudruk heeft te maken met het gebruik van grondstoffen en het veroorzaken van CO2-emissies door het gebruik en het toepassen en afdanken van kunststoffen in het product kunstgras. Dit is onder andere te verlagen door het gebruik van recyclaat bij de productie en het zo hoogwaardig recyclen van kunstgras na de levensduur.

Bij de verwerking van de kunstgrasmatten worden de verschillende materialen verwerkt, gescheiden, gereinigd en gerecycled. Zo ontstaan verschillende soorten herbruikbare grondstoffen, waaronder zand, infill en gerecycled kunstgras. Het infill van kunstgrasvelden is veelal SBR rubbergranulaat maar ook komen TPE (Thermoplastisch Elastomeer) en natuurlijk infill materiaal zoals kurk voor. Het infill kan na het recycleproces weer als schone grondstof weer worden hergebruikt als infill of het materiaal wordt als circulaire grondstof gebruikt voor diverse producten. Denk hierbij aan rubber tegels, waterretentie panelen, etc. Nadat de kunstgrasvezels van de andere grondstoffen zijn gescheiden, wordt het kunstgras omgezet tot agglomeraat. Het kunstgras agglomeraat is geen standaard herbruikbare grondstof en als deze niet in beweging wordt gebracht, ontstaat er nog steeds afval. Wij hebben daarom als eerste een aanzet gegeven om diverse circulaire oplossingen te bieden op het gebied van kunstgras. Het gerecyclede kunstgras agglomeraat vormt de basis bij de vervaardiging van onze producten, zoals: kantplanken, picknicktafels, bermpalen en walbeschoeiing.

Onze producten zijn voorzien van een reach statement en een grondstoffenverklaring. Op deze manier kunnen we onze opdrachtgevers nog meer zekerheid geven over herkomst en verwerking van de grondstoffen en de invloeden op mens en milieu. Om nog meer zekerheid te bieden voldoen wij met de productie van onze producten ook over de volgende certificaten ISO 9001: Quality Certificate, ISO 14001: Environment Certificate en de OHSAS 18001: Safety Certificate. De producten van GreenMatter zijn aan het einde van de levensduur 100% recyclebaar.

Gerelateerde toepassingen

RéVé kiest voor groene parkeerplaatsen

Van een versleten kunstgrasveld naar nieuwe gerecyclede sportvloer

Gemeente Amsterdam: voorloper op het gebied van circulariteit

Vragen?
Wij zijn bereikbaar via
+31 (0) 252 683 300 en [email protected]